Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych ANTYKWARIAT FOTOGRAFICZNY

Statut

Statut Fundacji Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”, mogąca używać skróconej nazwy Fundacja Antykwariat Fotograficzny lub Antykwariat Fotograficzny zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Ubysz i Aleksandrę Wolter, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Macieja Mleczko, zastępcę notariusza Joanny Orlińskiej w Kancelarii Notarialnej w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7 w dniu 03.08.2011 roku, Repertorium „A” numer 9010/2011 rok.

 §2

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla wykonywania swych działań Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 §3

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 §4

1. Celem Fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie upowszechniania fotografii analogowej i klasycznych technik fotograficznych, a także:

a. wspieranie i promocja autorskich działań twórczych, w tym związanych z fotografią dokumentalną

b. popularyzacja fotografii jako sztuki

c. popularyzacja fotografii jako formy komunikacji wizualnej

d. nauka, edukacja i wychowanie w zakresie fotografii

e. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie fotografii

f. rozwijanie świadomości fotograficznej i kulturalnej społeczności lokalnych

g. promocja sztuki

h. edukacja kulturalna wśród różnych grup społecznych

i. animacja kultury

j. wspieranie i promocja działań z zakresu kultury i sztuki młodych twórców

  §5

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a. Działalność kulturalną polegającą na:

 • wspieraniu, realizowaniu i promowaniu projektów artystycznych twórców z całego świata
 • organizowaniu spotkań, festiwali i wydarzeń artystycznych promujących sztukę
 • działalności wystawienniczej, w tym prowadzenie galerii sztuki
 • działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

b. Działalność edukacyjną i naukową polegającą na:

 • organizowaniu kongresów, konferencji i pokazów
 • organizowaniu wykładów, sympozjów, seminariów
 • organizowaniu kursów, warsztatów, szkoleń
 • organizowaniu plenerów fotograficznych
 • organizowaniu projekcji filmowych
 • działaniach z wykorzystaniem programów telewizyjnych, audycji radiowych, mediów drukowanych i internetowych

c. Współpracę z:

 • instytucjami oświaty i szkolnictwa
 • instytucjami państwowymi i samorządowymi
 • organizacjami pozarządowymi
 • instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury
 • szkołami i uczelniami
 • placówkami kultury
 • innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
 • artystami oraz twórczymi środowiskami artystycznymi
 • artystami oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi z innych krajów
 • sponsorami

d. Wykorzystanie nowych technik i technologii dla sprawnej realizacji celów statutowych Fundacji.

e. Inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.

2. Wszystkie działania prowadzone przez Fundację mogą mieć formę odpłatną i nieodpłatną.

 §6

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 §7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 §8

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów

b. dotacji, subwencji i grantów

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d. dochodów z majątku Fundacji

e. odsetek i depozytów bankowych

f. wpływów z działalności odpłatnej

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 §9

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

 §10

1. Fundacja nie może:

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi

b. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c. wykorzystywać majątku na rzecz  członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji

d. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

Zarząd Fundacji

 §11

1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

2. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy. W razie potrzeby Zarząd Fundacji uzupełnia się swoją decyzją.

3. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu Fundacji.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

5. śmierci członka Zarządu Fundacji

6. złożenia pisemnej rezygnacji

7. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

8. odwołania z pełnienia funkcji

§12

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

b. realizacja celów statutowych

c. sporządzanie planów pracy i budżetu

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

e. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i grantów

f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i udzielanie pełnomocnictw

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

h. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji

i. sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji

j. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji

k. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji

 §13

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

5. Posiedzenia Zarządu Fundacji jak i jego uchwały są protokołowane.

 §14

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy cywilno-prawne.

2. Wszelkie umowy z członkiem Zarządu Fundacji zawiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Prezes Fundacji.

4. Umowy o pracę lub inne umowy cywilno-prawne z Prezesem Zarządu zawiera Wiceprezes Zarządu Fundacji.

5. Członkom Zarządu Fundacji, Zarząd Fundacji może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu Fundacji.

6. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§15

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes Zarządu Fundacji jest uprawniony do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §16

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.

2. Zmiana statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji. Dopuszczalne jest rozszerzenie zakresu celów Fundacji. Niedozwolone jest usunięcie wcześniej przyjętych celów.

 §17

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.

 §18

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji Zarządu Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach.

4. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.